انسان شناسی چیست ؟ و مردم شناسی کدام است ؟

اصول انسان شناسی و مردم شناسی نظری

انسان شناسی چیست ؟ و مردم شناسی کدام است ؟

اصول انسان شناسی و مردم شناسی نظری

این سایت به اصول نظری انسان شناسی و مردم شناسی با توجه به تاریخ و تحول آن از دهه 1340 در ایران می پردازد .

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مباحث انسان شناسی» ثبت شده است

۰۶
مهر

امور و موضوع های انسانشناسی و مردم شناسی (2)


مباحث انسان شناسی 


بنا به مکاتب آموزشی انسان شناسی در ایران که تقریبا" به طور کلٌیمتاثر ازشیوه آموزش در این رشته در فرانسه بوده است ؛ و هنوز هم تا حدودی قابل توجٌه چنین خصلتی را دارد ، ما نیز به سر فصل های متداول در این دو کشور می پردازیم :

1 - شیوه متداول تحقیق و تدریس

2 - مباحث و موضوعات

2 - 1 - انسان و محیط

2 - 2 رشته های مطالعاتی شناخت انسانی

2 - 3 - مردم شناسی

2 - 3 - 1 - الگو ها و کدهای اجتماعی

2 - 3 - 2 - ازدواج و خویشاوندی

2 - 3 - 3 - سازمان سیاسی

2 - 3 - 4 - دیدگاههای نمادین ( سمبولیکی )

2 - 3 - 5 - انسان شناسی اقتصادی

2 - 3 - 6 - سایرحوزه ها

2 - 4 - حوزه های فرهنگی

3 - منشاء انسان

3 - 1 - انسانهای نخستین ، و انسانشناسی جسمانی

3 - 2 - استقلال مطالعات انسانشناسی اجتماعی

3 - 2 - 1 - انسانشناسی و جامعه شناسی

3 - 2 - 2 - شناسائی استقلال انسانشناسی

3 - 2 - 3 - نقش موزه

3 - 2 - 4 - تحوٌل روش مردمنگاری

4 - جریانات بزرگ انسانشناسی یا نظریه ها

5 - آموزش انسانشناسی

در کشورهای جهان

6 - مراکز تحقیقاتی انسانشناسی

در کشورهای جهان

7 - یادداشتها و مراجع ( منابع  و مآخذ )

8 - سایتهای دیگر را نیز ببینید از جمله سایت فرهنگهای مردمان ایران و جهان در همین بلاگ قلم :

http://farhangema.blog.ir/

8 - 1 - کتابنگاری


  • علیرضا آیت اللهی