انسان شناسی چیست ؟ و مردم شناسی کدام است ؟

اصول انسان شناسی و مردم شناسی نظری

انسان شناسی چیست ؟ و مردم شناسی کدام است ؟

اصول انسان شناسی و مردم شناسی نظری

این سایت به اصول نظری انسان شناسی و مردم شناسی با توجه به تاریخ و تحول آن از دهه 1340 در ایران می پردازد .

۳ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۵ ثبت شده است

۲۳
ارديبهشت


تعریف مردم شناسی


مطالعه تو صیفی و توضیحی ، و تطبیقی ِ مشخصات گروه های انسانی ، به ویژه جوامع ابتدائی ، که می کوشد تا ساختار و تحول هرجامعه ای را دریابد .

مآخذ

http://www.cnrtl.fr/definition/ethnologie

علیرضا آیت اللهی : موضوع جوامع ابتدائی مورد پذیرش ما نیست ؛ اگر چه اکثر قریب به اتفاق نخستین مطالعات مردم شناسی ، به دلیل مقاصد استعمارگران که تسلط فرهنگی و اجتماعی و آنگاه سیاسی و اقتصادی بر بومیان ساکن در سرزمین های زرخیز بوده است ، به ویژه به بهانه ترویج دین توسط مبلغان اروپائی مسیحیت ، در بین اینگونه بومیان که زندگی ئی ساده نسبت به زندگی شهری شده - صنعتی شده و پیچیده اروپای غربی و آمریکای شمالی داشته اند ، یا حتی زندگی نسبتا" ساده و ابتدائی ایلات و عشایر قرون 18 و 19 ایران ، صورت گرفته است . امٌاکار به جائی رسیده است که گاه برخی از مردم شناسان  مستکبر غربی حتی مردم مصر را با آن تمدن درخشان کهن مشمول مردم شناسی به عنوان اقوام ابتدائی قرار داده اند . امروز حتی به ندرت می توان بومیانی یافت که زندگی ساده ای داشته باشند و با شکار زندگی کنند ؛ از هواپیما استفاده نکنند و ...

امٌا می توان از شناخت جامعه هائی که بیشتر امورشان به طریقی سنٌتی صورت میگیرد

یا

بخش های سنٌتی زندگی در هرجامعه ای با هردرجه از پیشرفت

به عنوان مردم شناسی یاد کرد .


  • علیرضا آیت اللهی
۲۳
ارديبهشت


مردم شناسی چیست ؟


مردم شناسی از علوم اجتماعی است که به مطالعه مردمانی متفاوت بنا به ریشه ، تاریخ ، مهاجرت ، سرزمین ها و اختلاطشان با یکدیگر می پردازد .


مردم شناسی بینابین مردم نگاری و جامعه شناسی قرار گرفته است .


مآخذ

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ethnologie/


  • علیرضا آیت اللهی
۲۳
ارديبهشت


مردم شناسی چیست ؟


مطالعه ی مجموعه ی مشخصات یک اجتماع به منظور ترسیم خطوط اساسی ساختار و تحوٌل جامعه ها .

مردم شناسی که از قرن هیجدهم میلادی تحت این عنوان مطرح شده است خود به چند شاخه اساسی تقسیم می شود :

- انسانشناسی زیستی

- انسانشناسی فرهنگی

- انسانشناسی اقتصادی

- انسانشناسی سیاسی

- انسانشناسی اجتماعی

مآ خذ :

www.larousse.fr/dictionnaires/francais/ethnologie/31415


  • علیرضا آیت اللهی