انسان شناسی چیست ؟ و مردم شناسی کدام است ؟

اصول انسان شناسی و مردم شناسی نظری

انسان شناسی چیست ؟ و مردم شناسی کدام است ؟

اصول انسان شناسی و مردم شناسی نظری

این سایت به اصول نظری انسان شناسی و مردم شناسی با توجه به تاریخ و تحول آن از دهه 1340 در ایران می پردازد .

۴ مطلب در مهر ۱۳۹۵ ثبت شده است

۰۶
مهر

امور و موضوع های انسانشناسی و مردم شناسی (2)


مباحث انسان شناسی 


بنا به مکاتب آموزشی انسان شناسی در ایران که تقریبا" به طور کلٌیمتاثر ازشیوه آموزش در این رشته در فرانسه بوده است ؛ و هنوز هم تا حدودی قابل توجٌه چنین خصلتی را دارد ، ما نیز به سر فصل های متداول در این دو کشور می پردازیم :

1 - شیوه متداول تحقیق و تدریس

2 - مباحث و موضوعات

2 - 1 - انسان و محیط

2 - 2 رشته های مطالعاتی شناخت انسانی

2 - 3 - مردم شناسی

2 - 3 - 1 - الگو ها و کدهای اجتماعی

2 - 3 - 2 - ازدواج و خویشاوندی

2 - 3 - 3 - سازمان سیاسی

2 - 3 - 4 - دیدگاههای نمادین ( سمبولیکی )

2 - 3 - 5 - انسان شناسی اقتصادی

2 - 3 - 6 - سایرحوزه ها

2 - 4 - حوزه های فرهنگی

3 - منشاء انسان

3 - 1 - انسانهای نخستین ، و انسانشناسی جسمانی

3 - 2 - استقلال مطالعات انسانشناسی اجتماعی

3 - 2 - 1 - انسانشناسی و جامعه شناسی

3 - 2 - 2 - شناسائی استقلال انسانشناسی

3 - 2 - 3 - نقش موزه

3 - 2 - 4 - تحوٌل روش مردمنگاری

4 - جریانات بزرگ انسانشناسی یا نظریه ها

5 - آموزش انسانشناسی

در کشورهای جهان

6 - مراکز تحقیقاتی انسانشناسی

در کشورهای جهان

7 - یادداشتها و مراجع ( منابع  و مآخذ )

8 - سایتهای دیگر را نیز ببینید از جمله سایت فرهنگهای مردمان ایران و جهان در همین بلاگ قلم :

http://farhangema.blog.ir/

8 - 1 - کتابنگاری


  • علیرضا آیت اللهی
۰۶
مهر

امور و موضوع های انسانشناسی و مردم شناسی (2)


مردمنگاری


فهرست موضوعات مورد مطالعه مردم شناسی در یک اجتماع ، مردم ، قوم یا گروه پس از مطالعات اوٌلیه و باصطلاح مطالعات اکتشافی ، که در این مورد « مردمنگاری » ، اولیه است ؛ حاصل می شود .

مردمنگاری شاخه ای از مردم شناسی است که به گردآوری روشمند اطلاعات و آمار در محل می پردازد .

در مردمنگاری از ابزار متعدد و متفاوت استفاده می شود که از آنجمله اند :

- نگارش توصیفی

- ترسیم

- عکاسی

- نت نگاری موسیقائی

- جمع آوری ابزار و به طورکلٌی اشیاء ( موزه ای )


  • علیرضا آیت اللهی
۰۳
مهر


در مردم شناسی ، منظور از یک جامعه یا چنانچه متداول است « مردم » ، گروهی سازمان یافته ازافراد دارای فرهنگ مشترک ، هنجارهای مشترک ، عادات ، آداب و رسوم و سنن و ارزشهای مقبول همگان است .


منبع :

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Societe.htm

  • علیرضا آیت اللهی
۰۲
مهر


تعریف مردم شناسی


مطالعه ی مجموعه ی مشخصات هرمردم ( طایفه ) ؛ به منظور ترسیم خطوط اصلی ساختارها و تحولات جامعه های بشری .

مردم شناسی که در قرن هجدهم به وجود آمده است به شاخه های زیر تقسیم می شود :

- انسان شناسی فرهنگی

- انسان شناسی اقتصادی

- انسان شناسی سیاسی

- انسان شناسی اجتماعی


منبع :


Définitions : ethnologie - Dictionnaire de français Larousse

www.larousse.fr/dictionnaires/francais/ethnologie/31415


  • علیرضا آیت اللهی