انسان شناسی چیست ؟ و مردم شناسی کدام است ؟

اصول انسان شناسی و مردم شناسی نظری

انسان شناسی چیست ؟ و مردم شناسی کدام است ؟

اصول انسان شناسی و مردم شناسی نظری

این سایت به اصول نظری انسان شناسی و مردم شناسی با توجه به تاریخ و تحول آن از دهه 1340 در ایران می پردازد .

۰۶
مهر

امور و موضوع های انسانشناسی و مردم شناسی (2)


مباحث انسان شناسی 


بنا به مکاتب آموزشی انسان شناسی در ایران که تقریبا" به طور کلٌیمتاثر ازشیوه آموزش در این رشته در فرانسه بوده است ؛ و هنوز هم تا حدودی قابل توجٌه چنین خصلتی را دارد ، ما نیز به سر فصل های متداول در این دو کشور می پردازیم :

1 - شیوه متداول تحقیق و تدریس

2 - مباحث و موضوعات

2 - 1 - انسان و محیط

2 - 2 رشته های مطالعاتی شناخت انسانی

2 - 3 - مردم شناسی

2 - 3 - 1 - الگو ها و کدهای اجتماعی

2 - 3 - 2 - ازدواج و خویشاوندی

2 - 3 - 3 - سازمان سیاسی

2 - 3 - 4 - دیدگاههای نمادین ( سمبولیکی )

2 - 3 - 5 - انسان شناسی اقتصادی

2 - 3 - 6 - سایرحوزه ها

2 - 4 - حوزه های فرهنگی

3 - منشاء انسان

3 - 1 - انسانهای نخستین ، و انسانشناسی جسمانی

3 - 2 - استقلال مطالعات انسانشناسی اجتماعی

3 - 2 - 1 - انسانشناسی و جامعه شناسی

3 - 2 - 2 - شناسائی استقلال انسانشناسی

3 - 2 - 3 - نقش موزه

3 - 2 - 4 - تحوٌل روش مردمنگاری

4 - جریانات بزرگ انسانشناسی یا نظریه ها

5 - آموزش انسانشناسی

در کشورهای جهان

6 - مراکز تحقیقاتی انسانشناسی

در کشورهای جهان

7 - یادداشتها و مراجع ( منابع  و مآخذ )

8 - سایتهای دیگر را نیز ببینید از جمله سایت فرهنگهای مردمان ایران و جهان در همین بلاگ قلم :

http://farhangema.blog.ir/

8 - 1 - کتابنگاری


  • علیرضا آیت اللهی
۰۶
مهر

امور و موضوع های انسانشناسی و مردم شناسی (2)


مردمنگاری


فهرست موضوعات مورد مطالعه مردم شناسی در یک اجتماع ، مردم ، قوم یا گروه پس از مطالعات اوٌلیه و باصطلاح مطالعات اکتشافی ، که در این مورد « مردمنگاری » ، اولیه است ؛ حاصل می شود .

مردمنگاری شاخه ای از مردم شناسی است که به گردآوری روشمند اطلاعات و آمار در محل می پردازد .

در مردمنگاری از ابزار متعدد و متفاوت استفاده می شود که از آنجمله اند :

- نگارش توصیفی

- ترسیم

- عکاسی

- نت نگاری موسیقائی

- جمع آوری ابزار و به طورکلٌی اشیاء ( موزه ای )


  • علیرضا آیت اللهی
۰۳
مهر


در مردم شناسی ، منظور از یک جامعه یا چنانچه متداول است « مردم » ، گروهی سازمان یافته ازافراد دارای فرهنگ مشترک ، هنجارهای مشترک ، عادات ، آداب و رسوم و سنن و ارزشهای مقبول همگان است .


منبع :

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Societe.htm

  • علیرضا آیت اللهی
۰۲
مهر


تعریف مردم شناسی


مطالعه ی مجموعه ی مشخصات هرمردم ( طایفه ) ؛ به منظور ترسیم خطوط اصلی ساختارها و تحولات جامعه های بشری .

مردم شناسی که در قرن هجدهم به وجود آمده است به شاخه های زیر تقسیم می شود :

- انسان شناسی فرهنگی

- انسان شناسی اقتصادی

- انسان شناسی سیاسی

- انسان شناسی اجتماعی


منبع :


Définitions : ethnologie - Dictionnaire de français Larousse

www.larousse.fr/dictionnaires/francais/ethnologie/31415


  • علیرضا آیت اللهی
۰۱
خرداد

  • علیرضا آیت اللهی
۲۳
ارديبهشت


تعریف مردم شناسی


مطالعه تو صیفی و توضیحی ، و تطبیقی ِ مشخصات گروه های انسانی ، به ویژه جوامع ابتدائی ، که می کوشد تا ساختار و تحول هرجامعه ای را دریابد .

مآخذ

http://www.cnrtl.fr/definition/ethnologie

علیرضا آیت اللهی : موضوع جوامع ابتدائی مورد پذیرش ما نیست ؛ اگر چه اکثر قریب به اتفاق نخستین مطالعات مردم شناسی ، به دلیل مقاصد استعمارگران که تسلط فرهنگی و اجتماعی و آنگاه سیاسی و اقتصادی بر بومیان ساکن در سرزمین های زرخیز بوده است ، به ویژه به بهانه ترویج دین توسط مبلغان اروپائی مسیحیت ، در بین اینگونه بومیان که زندگی ئی ساده نسبت به زندگی شهری شده - صنعتی شده و پیچیده اروپای غربی و آمریکای شمالی داشته اند ، یا حتی زندگی نسبتا" ساده و ابتدائی ایلات و عشایر قرون 18 و 19 ایران ، صورت گرفته است . امٌاکار به جائی رسیده است که گاه برخی از مردم شناسان  مستکبر غربی حتی مردم مصر را با آن تمدن درخشان کهن مشمول مردم شناسی به عنوان اقوام ابتدائی قرار داده اند . امروز حتی به ندرت می توان بومیانی یافت که زندگی ساده ای داشته باشند و با شکار زندگی کنند ؛ از هواپیما استفاده نکنند و ...

امٌا می توان از شناخت جامعه هائی که بیشتر امورشان به طریقی سنٌتی صورت میگیرد

یا

بخش های سنٌتی زندگی در هرجامعه ای با هردرجه از پیشرفت

به عنوان مردم شناسی یاد کرد .


  • علیرضا آیت اللهی
۲۳
ارديبهشت


مردم شناسی چیست ؟


مردم شناسی از علوم اجتماعی است که به مطالعه مردمانی متفاوت بنا به ریشه ، تاریخ ، مهاجرت ، سرزمین ها و اختلاطشان با یکدیگر می پردازد .


مردم شناسی بینابین مردم نگاری و جامعه شناسی قرار گرفته است .


مآخذ

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ethnologie/


  • علیرضا آیت اللهی
۲۳
ارديبهشت


مردم شناسی چیست ؟


مطالعه ی مجموعه ی مشخصات یک اجتماع به منظور ترسیم خطوط اساسی ساختار و تحوٌل جامعه ها .

مردم شناسی که از قرن هیجدهم میلادی تحت این عنوان مطرح شده است خود به چند شاخه اساسی تقسیم می شود :

- انسانشناسی زیستی

- انسانشناسی فرهنگی

- انسانشناسی اقتصادی

- انسانشناسی سیاسی

- انسانشناسی اجتماعی

مآ خذ :

www.larousse.fr/dictionnaires/francais/ethnologie/31415


  • علیرضا آیت اللهی
۲۳
دی

( به یک تعبیر )

حوزه ها یا بخش های اصولی انسان شناسی  و مردم شناسی عبارتند از :

روشهای مردم شناسی ، معرفت شناسی ، و تاریخ این رشته

انسان شناسی خانواده و خویشاوندی

انسان شناسی سیاسی و اقتصادی

انسان شناسی زیبائی ( هنر )

مردم شناسی ، علوم عامٌه ( طبابت عامٌه ، گیاهشناسی عامٌه ، فناوری عامٌه )

انسانشناسی روانی و مردم شناسی روانشناختی

انسانشناسی زیستشناختی و جسمانی

 اصول انسانشناسی و مردم شناسی ، روشهای مردم شناسی ، فلسفه علمی انسانشناسی ، تاریخ مردم شناسی ، انسانشناسی خانواده و خویشاوندی ، انسانشناسی سیاسی و اقتصادی ، انسانشناسی هنر و موسیقی ، مردم شناسی علوم عامٌه ، انسانشناسی روانشناختی ، انسانشناسی جسمانی


  • علیرضا آیت اللهی
۰۳
مهر


امور و موضوع های انسان شناسی و مردم شناسی


موضوع های انسان شناسی و مردم شناسی عبارتند از :

- زبان ، چه تصویری و چه نوشتاری  و چه حرکتی ، با حرکت دست و سر و... ایماء و اشاره ، و...

- آئین های مُرده کشی یا به اصطلاح عموم مردم آئین های « مرده کَلاشی » که در تمام جهان اهمٌیتی خاص یافته است . 

- سیاست ها ، تدابیر ، ترفند های مردمی ، و...

- سحر و جادو که از خواندن فلان وِرد شروع می شود تا بستن بخت دیگری و...

- هنرها که هنرهای سنٌتی ، و به اصطلاح صنایع دستی را شامل می شود الی :

- ادبیات شفاهی

- فرقه های عقیدتی اگرچه عقاید خود را با برخی از اعتقادات مذهبی آمیخته باشند و بنام مذاهبی رسمی فعالیت کنند

- عادات و آداب و رسوم

- خویشاوندی ، سلسله نسب ، روابط خویشاوندی ، ایلات و عشایر و...

- بوم و مسکن

- فنون صنفی در ارتباط باجسم انسان

- ابزار کار و زندگی

- یادبود ها

- حساب – کتاب کردن های سنٌتی

- نمایش ها و معرکه هائی که بیشتر در فضای آزاد صورت می گیرند


در مطالعه ی تمام این موضوعات ، به خصوص در غرب ، و اصولا" توسط انسانشناسان غربی در هرجای جهان که مطالعه می کنند توجٌه به تفاوت این امور در گروه مورد مطالعه ی آنان با سایر گروه ها و سایر محل ها بسیار زیاد است ؛ و عملا" حالت مطالعه ای تطبیقی به خود می گیرد .

ابتدا ، بنا به روش های مردم شناسی ، به ویژه روش های مردمنگاری ، عمل توصیف صورت می گیرد ؛ و آنگاه تحلیل موضوع با توجه به اصلاح امر یا حتی ایجاد وحدتی جهانی بین صورت دادن امر و تشکیل فرهنگ جهانی ؛ که معمولا" انگلیسی ها و آمریکائی ها و توابعشان چون استرالیا و قسمت اعظم کانادا که به زبان انگلیسی گفتگو می کنند در پی این هدف می باشند و دیگران ، مثلا" انسان شناسان کشور های اسلامی ( که غالبا" در تفرقه میان گروه های مسلمانان می کوشند ... ) می توانند در مسیر ایجاد وحدت و تحکیم وحدت بین کشور های اسلامی از این رشته استفاده کنند .

در هر حال ، به این اعتبار ، مردم شناسی شاخه ای از انسان شناسی است که به جمع آوری اطلاعات در محل می پردازد؛ و شامل نوشتار ، عکس ، تصویر نقاشی شده ، فیلم ، نُت نویسی موسیقی ها ، و جمع آوری ابزار می شود .


  • علیرضا آیت اللهی